Reklamní předměty - Home
Přihlášení k účtu
Úvod > Obchodní podmínky
Váš košík je prázdný
Počet položek:0
Cena:0 Kč

Máte zajímaví a dobrý nápad nebo začínáte podnikat? Pokud zvažujete oslovení investora podívejte se projekt zaměřený na vyhledávaní dobrých nápadů a začínajících projektu takzvaných star-up projektů. Můžete tak oslovit investora a získat investici pro Váš projekt k jeho realizaci. Za projektem stojí soukromí investoři „Business Angels“ a ti hledávají star-up projekty a dobré nápady kterým by mohli pomoci při staru a uvedení na trh. Do těchto projektů nejenom investují, ale i přinášejí získané zkušenosti. Dokážete tak s jejich pomocí rychleji nastartovat váš projet. Myslíte si, že máte dobrý nápad nebo projet vhodný pro investora, podívejte se na stránky www.investor-spolecnik.cz kde máte možnost oslovit investora a dozvíte se zde i jak popsat váš projet tak, aby jej investor bych schopen pochopit a rozhodl se pro něj.

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením § 273 obchodního zákoníku (dále jen „PODMÍNKY“) smluvní vztahy vznikající mezi firmou Reklamni-predmety-shop.cz Petr Šístek, Školní 245, Heřmanova Huť 33024 , IČO: 671 09 489  jako prodávajícím a kupujícím uvedeným v kupní smlouvě (dále jen „smlouva“).

1.2. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buď na základě podpisu listiny označené jako kupní smlouva a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem nebo poštou).

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů bez potisku anebo s potiskem (dále jen „zboží“) a služeb, uvedených ve smlouvě včetně jejích všech příloh.

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (POTISKU)

3.1. Cena uvedená u každého zboží a v ceníku potisku v katalozích, e-Shopu prodávajícího (dále jen „katalog“) je uvedena jak s tak bez DPH a pokud není písemně sjednána cena jiná nebo pokud není v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a potisku pro sepsání kupní smlouvy. V případě vydání nového ceníku ke katalogu se pak kupní cena zboží a potisku řídí cenami a ev. podmínkami uvedenými v ceníku platném k danému dni.

3.2. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží do místa dodání v ČR.

3.3. Cena zboží nezahrnuje nutné náklady na balení zboží.

3.4. Cena zboží napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií (pokud v katalogu není uvedeno jinak) a je nutné je objednat zvlášť.

3.5. K ceně potisku se připočítávají přirážky uvedené v platném ceníku potisku pro dané úkony a technologie.

4. DODACÍ LHŮTA

4.1. Dodací lhůta je:
a) Pro zakázky bez potisku: od tří do deseti pracovních dnů, pokud je zboží skladem a veškeré dohodnuté platby jsou již připsány na účet prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak.
b) Pro zakázky s potiskem: od deseti do dvaceti pracovních dnů, pokud je zboží skladem a veškeré dohodnuté platby jsou již připsány na účet prodávajícího a grafika potisku je odsouhlasena kupujícím.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Pokud není sjednáno jinak, platí kupující náklady na dopravu:

5.2. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

5.3. Kupující je informován prodávajícím mailem či telefonicky o tom, že zboží je hotové a expedované.

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení jakož i ev. přirážek a DPH.

6.2. Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto podmínek způsobu úhrady:

A:  v hotovosti při předání zboží
B:  100 % záloha vč. DPH předem
C:  dobírka (autodoprava, pošta)
D: záloha + na fakturu
6.3. Pokud kupní cena objednaného zboží bez DPH překročí částku 20.000, – Kč, je možné zvolit pouze varianty A, B, D.

6.4. Při variantě B pak kupní smlouva v počítačovém provedení s výčtem všech cen a DPH slouží současně jako proforma faktura a kupující je povinen zálohu uhradit v dohodnutém termínu splatnosti.

6.5. Nebude-li záloha kupujícím v dohodnutém termínu uhrazena, zaniká nárok kupujícího na případnou slevu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.6. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.

6.7. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.

6.8. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami za třetími osobami nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodou jinak.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Prodávající může od smlouvy odstoupit, jestliže kupující je v prodlení s úhradou zálohy o více jak
10 dnů po dohodnutém termínu, dále v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.

8.2. Kupující může od smlouvy odstoupit jen v případě hrubého porušení smlouvy prodávajícím nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.

8.3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

8.4. V případě, že prodávající odstoupí od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží, jehož se odstoupení týká).

8.5. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat formou sdělení v dodacím listě a faktuře částečného plnění dodávky o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nevydodaných položek zboží ze zakázky.

8.6. Odstoupením od kupní smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty a poplatku za uskladnění.

9. JINÁ USTANOVENÍ

9.1. Minimální hodnota objednaného zboží pro přijetí zakázky je 1.000,– Kč.

9.2. Sjedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, je povinen dodat podklady pro tisk v měřítku min. 3:1 v kontrastním černobílém provedení a zřetelně popsat umístění a barvu potisku. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.

9.3. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z prodávajícího na kupujícího.

9.4. Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího a to nejpozději do 3 dnů po doručení zboží a skryté vady pak nejpozději do 6-ti měsíců. Reklamace přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.

9.6. Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději do 2 měsíců po obdržení reklamace.

9.7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího anebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému přepravci do místa určení.

9.8. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží.

9.9. Uplatňování reklamace vadně dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který kupující na požádání obdrží od prodávajícího.

9.10. V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží. Reklamace vad na dodaném zboží nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti.

9.11. V případě skladování hotové zakázky u prodávajícího déle než 10 dnů ode dne vystavení dodacího listu sjednává se poplatek za skladné ve výši 0,05% z kupní ceny skladovaného zboží za každý den skladování.

9.12. Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.

9.13. Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy.

9.14. Prodávající ručí za dodané zboží k potisku do výše sjednané ceny potisku.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem a v případě sporu bude místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

10.2. Upozornění: výrobky uvedené v katalozích prodávajícího jsou určeny výhradně k reklamním a propagačním účelům.

10.3. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště.

10.4. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i když se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupujícího nebo prodávajícího) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je den odmítnutí písemnosti.

Metr 3m - reklamní předmět
Zasílat novinky a akce:

Odhlásit odběr

Nejprodávanější výrobky:
Slovníček pojmů potisku

Termotransfer

Motiv loga se zrcadlově tiskne na přenosový papír, který se dále tepelně aplikuje na textilní podklad. Tato technologie je ideální pro potisk textilních materiálů.

více k potiskům potisk reklamních předmětů

Dárkové reklamní předměty Abcool internetový obchod